Irsko

Irsko - onshore

STRUČNÝ PŘEHLED

Irsko patří k vyspělým členům OECD s mimořádně vstřícným přístupem k podnikání. Země disponuje širokou sítí smluv o zamezení dvojího zdanění. Specifikem Irska je přístup k výnosům z licenčních poplatků a patentů. Tyto nejsou předmětem srážkové daně a za určitých okolností tak lze dosáhnout velmi příznivého zdanění. Irsko je proto sídlem řady mezinárodních společností z oblasti IT, farmacie a řady dalších odvětví operujících s duševním vlastnictvím. 

Typ jurisdikce: Onshore
Právní formy společností: Ltd., Teoranta
Měna a úřední jazyk: Euro (EUR); angličtina a irština
Právní systém: Anglické zvykové právo s místními úpravami
Dohody o výměně informací, uzavřené SZDZ: FATCAGATCA, 71 SZDZ (včetně ČR a SR), 22 TIEA
Daň z příjmů právnických osob: 12,5 %
Jednatel: Alespoň 2 osoby, z nichž alespoň 1 musí být rezident EHP
Veřejně dostupné záznamy o vlastníkovi: Ano

OBECNÉ INFORMACE O IRSKU

Poloha

Irsko zabírá většinu ostrova v severním Atlantském oceánu západně od Velké Británie. Rozloha tohoto evropského státu je přibližně 70 000 km2.

Populace

Populace Irska čítá přibližně 5 mil. obyvatel, přičemž Irové jsou z etnického hlediska zastoupeni z 85 %. Dominantní náboženskou institucí je římskokatolická církev.

Státní zřízení

Irsko je parlamentní republikou. Hlavní město Irska je Dublin. V čele státu stojí prezident volený přímou volbou na sedm let, v čele vlády je premiér (tzv. taoiseach). Zákonodárnou moc obstarává dvoukomorový parlament (Oireachtas). Moc soudní reprezentuje nejvyšší soud a soudy nižší instance.

EKONOMICKÉ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ V IRSKU

V rámci hodnocení Světové banky Doing Business 2015, které srovnává jednotlivé světové jurisdikce podle podnikatelských omezení pro malé a střední firmy, se Irsko nachází na 13. místě z celkového počtu 189 zemí.

V rámci kategorie Trading Across Borders posuzující překážky zahraničního obchodu se Irsko umístilo na 5. pozici. Vyznačuje se především nižší časovou náročností na import a export zboží. Administrativní náročnost s tím spojená je také nižší než průměr zemí OECD, náklady jsou jen nepatrně vyšší.

Dle ukazatele Paying Taxes obsadilo Irsko 6. pozici. Doba potřebná na přípravu, vykázání a odvedení daně z příjmu právnických osob, daně z přidané hodnoty apod., včetně daní ze mzdy a příspěvků na sociální zabezpečení je celkem 80 hodin za rok, což je více než dvojnásobně nižší než průměr OECD.

PRÁVNÍ SYSTÉM A KORPORÁTNÍ PRÁVO V IRSKU

Právní systém Irska vychází z anglického zvykového práva, částečně jej však mění místní zvykové právo.

Typy obchodních společností

V Irsku lze založit několik typů společností. Konkrétně jsou to například: private company limited by shares, public limited company, company limited by guarantee having a share capital, company limited by guarantee not having a share capital, unlimited company či limited partnership.
Předzaložené společnosti nejsou povoleny.

Založení společnosti

Do registru firem lze zapsat pouze společnost, která zamýšlí provádět činnost v Irské republice. Činností se přitom myslí „jakákoliv činnost, kterou bude společnost legálně vykonávat a zahrnuje držení, akvizici nebo zcizení majetku jakéhokoli druhu“.

Při zápisu do obchodního rejstříku společnost předkládá za přítomnosti advokáta, notáře či komisaře (Commissioner of Oaths in the Republic of Ireland):

  • Memorandum a stanovy,
  • Údaj o předpokládané podnikatelské činnosti,
  • Odpovídající kód NACE,
  • Formulář A1, který upřesňuje jednatele, tajemníka a umístění registrovaného sídla.

Sídlo onshore společnosti se musí nacházet v Irsku a musí být uvedeno na záhlaví firemních dopisů a dokumentů společně s identifikačním číslem a celými jmény jednatelů a tajemníka. Změna sídla společnosti není povolena.

Maximální výše základního kapitálu není stanovena. Kapitál tvoří minimálně dvě akcie s nominální hodnotou. Povolené akcie jsou kmenové a prioritní. Prioritní akcie přinášejí držitelům větší výhody než kmenové akcie. Ve většině případů se k nim vztahují hlasovací práva či vyplacení dividend v závislosti na ustanovení v memorandu a stanovách společnosti.

Název společnosti

Název irské onshore společnosti může být v jakémkoliv jazyce, pokud je zapsán latinkou. Registr může vyžadovat překlad názvu do angličtiny. Povolené nejsou názvy, které jsou foneticky stejné nebo podobné existujícím názvům, naznačují nezákonnou činnost, státní záštitu nebo jsou urážlivé. Výslovně je zakázáno použití slov „standard“ a „Credit Union“. Pokud název obsahuje slova jako holding, skupina, charita atd., může registr vyžadovat dodatečné informace.

Licence se váže na názvy obsahující slova (i jejich cizojazyčné ekvivalenty):

  • banka, bankovnictví či bankéř (mohou být použity pouze se souhlasem Irské centrální banky),
  • pojištění, zajištění apod. (mohou být použity pouze s povolením od Financial Services Regulatory Authority (IFSRA)),
  • společnost, „co-op“, „co-oporative“, univerzita, technologický institut apod. (mohou být použity pouze s povolením od Registrar of Friendly Societies).

Společnosti užívají k názvu přípony Limited, Ltd. případně Teoranta (Limited v gaelštině).

Struktura společnosti

Jednatelé

Minimální počet jednatelů irské onshore společnosti je dva. Mohou jimi být pouze fyzické osoby a alespoň jeden jednatel musí být rezidentem některé ze zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP). Pokud žádný z jednatelů není občanem země zařazené v EHP, musí společnost splatit závazek ve výši 25 395 EUR. Jednatel může vykonávat funkci v maximálně 24 dalších společnostech. Informace o jednatelích jsou veřejně dostupné.

Onshore společnosti založené v Irsku musejí povinně jmenovat tajemníka. Může se jednat o fyzickou i právnickou osobu, která nemusí být rezidentem Irska. Tajemník má přímou odpovědnost za vedení záznamů společnosti, předkládá výkazy účetnictví a vykonává další funkce stanovené v rámci memoranda a stanov společnosti.

Akcionáři

Irské onshore společnosti musí mít minimálně jednoho akcionáře. Informace o akcionářích jsou veřejně dostupné.

Omezení podnikání

Onshore společnosti založené v Irsku nemohou žádat veřejnost o finanční prostředky ani veřejně prodávat své akcie.

ÚČETNÍ SYSTÉM V IRSKU

Účetní povinnosti onshore společností založených v Irsku:
řídí se účetními standardy New Irish GAAP a IFRS,
- mají povinnost předkládat ověřenou účetní závěrku,
- musí zveřejňovat účetnictví,
podléhají požadavku nezávislého auditu.

DAŇOVÝ SYSTÉM V IRSKU

Společnosti rezidentní v Irsku podléhají zdanění celosvětových příjmů. 

Podle ustanovení Finance Act 2014 bude každá společnost založená v Irsku považována za irského daňového rezidenta s jedinou výjimkou: je-li v rámci ustanovení SZDZ společnost založená v Irsku považována za daňově rezidentní v jiné jurisdikci, nelze tuto společnost brát za irského daňového rezidenta.

Daň z příjmů právnických osob

Standardní sazba daně z příjmů právnických osob z obchodování je v Irsku 12,5 %. Na jiné příjmy než z obchodování, například z pronájmu či investic, se uplatňuje sazba 25 %.

Daň z kapitálových příjmů

Kapitálové příjmy irských rezidentních společností podléhají obecně dani ve výši 33 %.

Srážková daň

Srážková daň na dividendy vyplácené nerezidentům je obecně ve výši 20 %, avšak za splnění určitých podmínek může být nulová. Srážková daň na úroky a licenční poplatky je ve výši 20 %. Všechny tyto srážkové daně mohou být zredukovány příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění. Rovněž dle směrnic Evropské unie (EU Parent-Subsidiary Directive a EU Interest and Royalties Directive) mohou být za splnění podmínek sazby srážkové daně nulové.

Dohody o výměně informací

Irsko přistoupilo k FATCA (Model 1A - reciproční) v roce 2013.

Zavázalo se též automaticky poskytovat informace o bankovních účtech v rámci GATCA, a to nejpozději v roce 2017. 

Irsko má podepsáno 22 dohod o výměně informací v daňových záležitostech (TIEA).

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (SZDZ)

Irsko uzavřelo smlouvy o zamezení dvojího zdanění se 71 státy včetně České republiky a Slovenska.