Hongkong

Hongkong - offshore daňový ráj

STRUČNÝ PŘEHLED

Hongkong byl vyhodnocen v rámci Index of Economic Freedom 2014 nejsvobodnější ekonomikou na světě, stejně jako v předchozích dvaceti letech. Hodnocena byla především obchodní a investiční svoboda, otevřenost ekonomiky, příznivý a transparentní daňový systém. Primární využití Hongkongu je pro obchodování s pevninskou Čínou. Zboží importované z Číny přes Hongkong do třetích zemí je chráněno výhodným daňovým režimem. Při mezinárodním obchodu je však klíčové striktně dodržovat veškerá zákonná ustanovení, protože postihy pro společnosti  bývají velmi tvrdé a striktně vymáhané. Druhotně bývají hongkongské společnosti využívány jako tradiční offshore společnosti nejčastěji k diskrétnímu ovládání jiných společností a dalšího majetku. Značnou výhodou Hongkongu jsou vyspělé finanční služby na světové úrovni, jednoznačné zákony a z nich vyplývající povinnosti.

Typ jurisdikce: Offshore
Právní formy společností: Ltd.
Měna a úřední jazyk: Hongkongský dolar (HDK); čínština (kantonská) a angličtina
Právní systém: angloamerické zvykové právo
Dohody o výměně informací, uzavřené SZDZ: FATCAGATCA, 29 SZDZ (včetně ČR)
Daň z příjmů právnických osob: 0 % až 16,5 % (teritoriální princip zdanění)
Jednatel: Alespoň 1 osoba jakékoli národnosti, nemusí být rezident
Veřejně dostupné záznamy o vlastníkovi: Ano

OBECNÉ INFORMACE O HONGKONGU

Poloha

Hongkong je východoasijský městský region ležící na pobřeží Čínského moře a blízkých ostrovech (ostrovy Hongkongu, Kowloon, Nová Teritoria, Vnější Ostrovy). Ačkoli tato bývalá britská kolonie přešla v roce 1997 pod správu sousední Číny, zachovala si výraznou právní a daňovou autonomii. 

Populace

Počet obyvatel se pohybuje kolem 7 miliónů, jedná se o jedno z míst s největší hustotou obyvatel. V etnickém složení převažují Číňané (93%). V minimální míře se lze setkat s  Indonésany (2%) a Filipínci (2%). Z náboženského hlediska dominují různé druhy místního vyznání, přičemž křesťané tvoří 10 % hongkongské populace.

Státní zřízení

Hongkong představuje zvláštní správní oblast Čínské lidové republiky s omezenou právní autonomií. Z politického hlediska se jedná o omezenou demokracii. Hlavní město Hongkongu je Victoria. 

Oficiální hlavou země je čínský prezident, výkonnou moc vykonává nejvyšší správce Hongkongu volený osmisetčlennou volební komisí na pětileté období, zákony jsou v kompetenci legislativní rady. Soudní moc reprezentuje Nejvyšší soud (Court of Final Appeal) a soudy nižší instance.

EKONOMICKÉ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ V HONGKONGU

Podle hodnocení Světové banky Doing Business 2015, které srovnává 189 světových jurisdikcí podle podmínek pro podnikání, zaujímá Hongkong 3. místo. Vysoce ceněný je z hlediska přeshraničního obchodu, daňových podmínek, ochrany minoritních investorů, vymáhání plnění a dodržování smluv a vyjednávání stavebních povolení.

V oblasti Trading Across Borders figuruje Hongkong dokonce jako 2. nejlépe hodnocená země. V rámci svých služeb nabízí v případě exportu i importu minimalizaci časové zátěže, vyžadované dokumentace i cenových požadavků.

PRÁVNÍ SYSTÉM A KORPORÁTNÍ PRÁVO  V HONGKONGU

Autonomii právní legislativy, měnové politiky a soudní struktury zaručuje "miniústava" Hongkong SAR. Základním právem je zvykové právo vycházející z angloamerického zvykového práva. Základní obchodní legislativu upravuje předpis o společnostech (kap. 622). Finanční dokumenty musejí být vedeny v angličtině nebo čínštině.

Hongkong pojí s Čínou vzájemná ekonomická provázanost definovaná v Closer Economic Partnership Arrangement (CEPA). Toto partnerství zaručuje nižší vstupní požadavky na malé subjekty v Hongkongu, možnost vlastnictví 100 % čínského podniku a na druhé straně umožňuje Hongkongu preferenční přístup na čínské trhy. To zvyšuje atraktivitu Hongkongu jako základny pro čínské a asijské obchodní operace.

Typy obchodních společností

Nejčastějším typem společnosti zakládané pro potřeby mezinárodního obchodování a investování je Private Limited Company (Ltd.).

Založení společnosti

Hongkongská offshore společnost předkládá obchodnímu rejstříku stanovy společnosti a detailní informace o obchodní struktuře, přičemž není povinné poskytovat úřadům jméno skutečného vlastníka. Ani účetnictví nemusí být veřejně přístupné. V den zápisu společnosti do obchodního rejstříku se hradí registrační poplatek ve výši 2250 HDK (295 USD), který se poté platí vždy ke každému výročí založení společnosti. Offshore společnost založená v Hongkongu má stejné pravomoci a práva jako fyzická osoba. Předzaložené společnosti jsou povoleny.

Lhůta založení společnosti v Hongkongu se pohybuje v rozmezí 1 až 7 dní od předložení dokumentace. Od března 2014 byla zrušena povinnost skládat základní kapitál. Minimální počet vydaných akcií je jedna.

Povolenými typy akcií hongkongských společností jsou kmenové akcie, prioritní akcie, splatitelné akcie a akcie s hlasovacími právy, nebo bez nich.

Sídlo společnosti se musí nacházet v Hongkongu.

Název společnosti

V Hongkongu není umožněna rezervace jména společnosti. Nejsou povolena jména, která jsou totožná s již registrovanými společnostmi, ani jim podobná, nebo která jsou v rozporu se zákonem, či urážlivého charakteru, případně v rozporu s veřejným zájmem. Je zakázáno i jakékoli jméno, které by odkazovalo na spojení s místní státní správou. Některá jména vyžadují souhlas nebo licenci (např.: banka, pojišťovna, trustová společnost, kaptivní pojišťovna).

Společnosti typu Private Limited Company používají příponu Limited.

Struktura společnosti

Jednatelé

Minimální požadovaný počet jednatelů offshore společnosti typu Ltd. založené v Hongkongu je jeden. Může jím být fyzická i právnická osoba, přičemž alespoň jeden jednatel musí být osobou fyzickou. Jednatelé mohou být jakékoli národnosti, nemusí být tedy hongkongskými rezidenty. Informace o jednatelích jsou veřejně dostupné.

Je nutné jmenovat tajemníka společnosti, kterým může být fyzická i právnická osoba. Tajemník musí být rezidentní v Hongkongu.

Akcionáři

Minimální počet akcionářů je jeden. Informace o akcionářích jsou veřejně dostupné.

Omezení podnikání

Není možné provádět bankovní či pojišťovací činnost, nebo získávat finanční prostředky od veřejnosti, případně jí prodávat akcie.

ÚČETNÍ SYSTÉM V HONGKONGU

Účetní povinnosti offshore společností založených v Hongkongu:
řídí se účetními standardy IFRS,
- mají povinnost předkládat ověřenou účetní závěrku,
- nemusí zveřejňovat účetnictví,
podléhají požadavku nezávislého auditu.

Hongkongská offshore společnost je povinna vést účetní záznamy po dobu minimálně 7 let a předkládat je místnímu finančnímu úřadu (obchodnímu rejstříku se poskytovat nemusejí). Seznam jednatelů, seznam majitelů dluhopisů a jiná neúčetní dokumentace, musejí být vedeny minimálně po 10 let. Zároveň musí každá hongkongská offshore společnost jmenovat auditora, který je členem Hong Kong Institute of Certified Public Accountants a držitelem auditorské licence.

DAŇOVÝ SYSTÉM V HONGKONGU

Hongkong je jurisdikcí, která daní společnosti na principu teritoriality. Pro zdanění hongkongských společností je tedy rozhodující místo, kde bylo zisku dosaženo. Hongkongská obchodní společnost, která vůbec neprovozuje své podnikání v Hongkongu, zdanění nepodléhá.

Za místo zdroje zisku z obchodování se zbožím je obecně považována lokalita, kde byl obchod uskutečněn, přičemž termín uskutečnění zahrnuje nejen právní provedení, ale i vyjednávání, uzavření a naplňování smluvních podmínek. U zprostředkovatelské činnosti, která má charakter podnikání (protože produkuje zisk) je za místo zdroje příjmů považováno místo, kde tuto činnost provádí zprostředkovatel. Pokud probíhá tato činnost prostřednictvím hongkongské pobočky, příjem je potom považován za uskutečněný v Hongkongu.

Daň z příjmů právnických osob

Zisky, které offshore společnost založená v Hongkongu získala z činnosti provozované mimo Hongkong, nepodléhají zdanění. Daň ze zisku plynoucího z obchodování, zaměstnávání nebo podnikání v Hongkongu podléhá zdanění ve výši 16,5 %.

Daň z kapitálových příjmů

Příjmy z kapitálových zisků offshore společností založených v Hongkongu se nedaní.

Srážková daň

Srážkové dani podléhají licenční poplatky placené nerezidentům za užívání duševního vlastnictví v Hongkongu. Pokud příjemce není daňovým rezidentem Hongkongu, je plátce užívající duševní vlastnictví povinen při výplatě příjmu srazit a odvést srážkovou daň. Sazba srážkové daně je ve výši 16,5 %, přičemž v případě, že se nejedná o spojené osoby, podléhá srážkové dani pouze 30 % licenčního poplatku, v důsledku čehož jsou licenční poplatky zdaněny 4,95 % efektivní daňovou sazbou. offshore společností založených v Hongkongu není uvalena srážková daň na vyplacené dividendy a úroky.

Dohody o výměně informací

V listopadu 2014 přistoupil Hongkong k FATCA (Model 2).

Zavázal se též automaticky poskytovat informace o bankovních účtech v rámci GATCA, a to nejpozději v roce 2018.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (SZDZ)

Hongkong podepsal smlouvu o zamezení dvojího zdanění s 29 státy včetně České republiky.