Gibraltar

STRUČNÝ PŘEHLED

Gibraltar je jednou z nemnoha zemí umožňujících využít offshore i onshore režim společností. Vzhledem k teritoriální propojenosti s Velkou Británií (závislé území) je možné využít Gibraltar jako vstupní bránu do Británie, potažmo EU. Pokud je společnost v „onshore režimu“, je na Gibraltaru daňově rezidentní a je povinna na Gibraltaru danit své celosvětové příjmy.  V takovém případě je vhodná k přímé obchodní činnosti.

Gibraltar však nabízí také „offshore režim“, kdy společnost není v zemi daňově rezidentní, příjmy ze třetích zemí nepodléhají zdanění. Offshore gibraltarské společnosti jsou využívány k ovládání britských společností za účelem dosažení vyšší úrovně diskrétního vlastnictví.

V minulosti byl Gibraltar velmi populární pro společnosti podnikající v oblasti online sázek, pro internetová kasina a podobné subjekty. V současnosti je však získání potřebné licence na Gibraltaru krajně obtížné. 

Typ jurisdikce: OffshoreOnshore
Právní formy společnosti: Ltd.
Měna a úřední jazyk: Gibraltarská libra (GIP, odpovídá GBP); angličtina
Právní systém: Anglické zvykové právo
Dohody o výměně informací, uzavřené SZDZ: FATCAGATCA, 27 TIEA
Daň z příjmů právnických osob: 0 % (teritoriální zdanění)
Jednatel: Alespoň 1 osoba jakékoli národnosti, nemusí být rezident
Veřejně dostupné záznamy o vlastníkovi: Ne, za určitých podmínek

OBECNÉ INFORMACE O GIBRALTARU

Poloha

Gibraltar se nachází na jihu Pyrenejského poloostrova. Přes Gibraltarský průliv je propojeno Středozemní moře se severním Atlantickým oceánem. Rozloha Gibraltaru je přibližně 6,5 km2.

Populace

Počet obyvatel Gibraltaru je přibližně 29 tisíc. Obyvatelé této země jsou převážně Španělé, Italové a Angličané. Dominantním náboženstvím je římský katolicismus.

Státní správa

Gibraltar je zámořským územím Velké Británie. Hlavním městem této země je stejnojmenné město Gibraltar. Velká Británie zajišťuje obranu, zahraniční záležitosti, finanční stabilitu a vnitřní bezpečnost země. V čele Gibraltaru stojí královna Alžběta II. zastoupená místním guvernérem.

Moc zákonodárnou reprezentuje jednokomorový parlament volený na čtyři roky. Nejvyšším orgánem moci soudní je odvolací soud (Court of Appeal), kterému jsou podřízeny soudy nižší instance.

PRÁVNÍ SYSTÉM A KORPORÁTNÍ PRÁVO NA GIBRALTARU

Gibraltarský právní systém je založen na anglickém zvykovém právu. Legislativu obchodních společností upravuje Zákon o společnostech Velké Británie. Jeho nedávné úpravy zajistily, že se na gibraltarské společnosti vztahují všechny směrnice Evropské unie. 

Typy obchodních společností

Na Gibraltaru lze založit akciovou společnost, společnost s ručením omezeným a akciovým kapitálem (company limited by guarantee having a share capital), společnost s ručením omezeným bez akciového kapitálu (company limited by guarantee without a share capital) a obchodní společnost bez omezení (unlimited company). Předzaložené společnosti jsou také povoleny.

Pouze společnosti s kapitálem vyjádřeným v akciích mohou být osvobozeny od zdanění (tzv. Exempt Company).

Založení společnosti

Při zápisu gibraltarské offshore společnosti do registru firem se předkládají:

  • Memorandum a stanovy společnosti;
  • Prohlášení o umístění sídla;
  • Prohlášení o složení autorizovaného kapitálu;
  • Prohlášení o zákonné shodě (Declaration of Compliance).

Součástí inkorporačních dokumentů jsou také jména akcionářů.

Sídlo gibraltarské offshore společnosti se musí nacházet na území Gibraltaru.

Minimální výše vydaného (upsaného) kapitálu obchodní společnosti založené na Gibraltaru je 100 GIP. Obvykle je kapitál upsán ve výši 2000 GIP (rozdělený na 2000 akcí po 1 libře). Současně jde o nejvyšší možnou hodnotu kapitálu, na který se ještě vztahuje minimální poplatek při zápisu do obchodního rejstříku. Kapitál může být upsán v jakékoliv měně.  Minimální výše splaceného kapitálu je 1 GIP. Povolené typy akcií jsou prioritní akcie, akcie na jméno, splatitelné akcie a akcie s hlasovacím právem i bez něj.

Název společnosti

Jméno offshore společnosti založené na Gibraltaru může být uvedeno v jakémkoliv jazyce zapsaném latinkou. V případě cizojazyčných společností se předkládá také překlad názvu do angličtiny, aby měl registr jistotu, že se nejedná o zakázaný či licencovaný název. Jméno současně nesmí být shodné či podobné s již existující společností a nesmí se jednat o název vyvolávající dojem vládní či královské záštity. Slova „mezinárodní“ a „Gibraltar“ nemohou být použita bez souhlasu, pokud nejsou uvedena v závorkách.

Licenci nebo speciální povolení vyžadují jména obsahující slova (a cizojazyčné ekvivalenty) banka, spoření, pojištění, fondy, obchodní komora atp.

Ke jménu gibraltarské offshore společnosti typu Limited Liability musí být doplněna koncovka Limited či zkratka Ltd.

Struktura společnosti

Jednatelé

Minimální počet jednatelů gibraltarské offshore společnosti je jeden. Jednatelé mohou být jakékoliv národnosti, fyzické i právnické osoby a není vyžadován žádný rezidentní jednatel. Informace o jednatelích jsou veřejně přístupné.

Gibraltarské společnosti musí mít tajemníka rezidentního na Gibraltaru. Tajemníkem může být jak fyzická, tak právnická osoba.

Akcionáři

Minimální počet akcionářů offshore společnosti založené na Gibraltaru je jeden. Žádný z akcionářů nemusí být gibraltarským rezidentem. Jména akcionářů jsou součástí účetní závěrky a informace o nich jsou veřejně přístupné. 

Na Gibraltaru je možné využít nominee služeb, které zaručí anonymitu vlastníka.

Omezení podnikání

Nerezidentní gibraltarská společnost nesmí obchodovat nebo provozovat podnikatelskou činnost s rezidenty na území Gibraltaru. Může však obchodovat s nerezidentními subjekty (takové příjmy nepodléhají zdanění na Gibraltaru). Offshore společnosti na Gibraltaru nesmějí podnikat v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, správy fondu a v dalších odvětvích spojených s finančním sektorem.

ÚČETNÍ SYSTÉM NA GIBRALTARU

Účetní povinnosti offshore společností založených na Gibraltaru:
řídí se účetními standardy UK GAAP a IFRS,
- mají povinnost předkládat ověřenou účetní závěrku,
- nemusí zveřejňovat účetnictví,
podléhají požadavku nezávislého auditu (kromě tzv. malých společností).

Z hlediska požadavků účetního výkaznictví a auditu se společnosti založené na Gibraltaru dělí do tří kategorií:

1) Malé společnosti

Aby byla společnost klasifikována jako malá, musí splňovat alespoň dva z těchto požadavků:

  • Čistý roční obrat je nižší než 6,5 mil. liber.
  • Celková hodnota rozvahy je nižší než 3,26 mil. liber.
  • Počet zaměstnanců nepřesahuje 50.

Malé společnosti mohou předkládat pouze zkrácenou rozvahu a nevztahuje se na ně žádný požadavek auditu ani vykazování zisku a ztrát.

2) Střední společnosti

Aby byla společnost klasifikována jako střední, musí splňovat alespoň dva z těchto požadavků:

  • Čistý roční obrat je nižší než 25,9 mil. liber.
  • Celková hodnota rozvahy je nižší než 12,9 mil. liber.
  • Počet zaměstnanců nepřesáhuje 250.

Střední společnosti mají povinnost předkládat výkaz zisku a ztrát, rozvahu a zprávu auditora.

3) Velké společnosti

Velké společnosti mají povinnost předkládat výkaz zisku a ztrát, rozvahu a zprávu auditora.

DAŇOVÝ SYSTÉM NA GIBRALTARU

Nerezidentní offshore společnosti založené v této jurisdikci odvádějí roční licenční poplatek ve výši 200 liber.

Daň z příjmů právnických osob

Gibraltarské společnosti daní pouze příjmy generované na území této jurisdikce sazbou 10 %.

Daň z kapitálových příjmů

Kapitálové příjmy nejsou předmětem zdanění na Gibraltaru.

Srážková daň

Srážková daň se na Gibraltaru neodvádí z úroků, dividend ani licenčních poplatků.

Dohody o výměně informací

V květnu 2014 přistoupil Gibraltar k FATCA (Model 1A - reciproční).

Zavázal se též automaticky poskytovat informace o bankovních účtech v rámci GATCA, a to nejpozději v roce 2017.

Gibraltar má uzavřeno 27 smluv o výměně informací v daňových záležitostech (TIEA).

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (SZDZ)

Gibraltar nemá uzavřenou žádnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění.