Anguilla

Anguilla - offshore daňový ráj

STRUČNÝ PŘEHLED 

Anguilla patří mezi méně známé offshore jurisdikce. Je především vyhledávaným karibským přírodním rájem a místem luxusních dovolených. Anguilla je jedna z mála zemí, které ještě stále umožňují společnostem vydávat akcie na doručitele/majitele. Akcie na doručitele/majitele však musí být vždy uloženy u místního licencovaného správce (tzv. custody), který s majitelem akcií sepíše smlouvu o správě těchto akcií. V případě, že majitel společnosti nechce mít v ruce pouze tuto smlouvu, ale chce disponovat silnějším vlastnickým titulem ke společnosti, umožňuje legislativa Anguilly užití tzv. warrantů (opčních listů).  Díky těmto právním nástrojům Anguilla zajišťuje mimořádně silnou ochranu informací o vlastnictví konkrétní společnosti. 

Anguillské společnosti se nejčastěji používají zejména k ochraně identity skutečných vlastníků například pro držbu podílů v některých onshore společnostech nebo nějakého konkrétního majetku v případě, kdy vlastník z jakéhokoli důvodu netouží po tom, aby informace o něm jako skutečném majiteli předmětného aktiva byla veřejně komukoli dostupná. 

Typ jurisdikce: Offshore
Právní formy společností: Ltd., Corp., Inc., SA, NV, GmbH
Měna a úřední jazyk: Východní karibský dolar (XCD) a americký dolar (USD); angličtina
Právní systém: Angloamerické zvykové právo s místními modifikacemi
Dohody o výměně informací, uzavřené SZDZ: FATCAGATCA, 17 TIEA
Daň z příjmů právnických osob: 0 % 
Jednatel: Alespoň 1 osoba jakékoli národnosti, nemusí být rezident
Veřejně dostupné záznamy o vlastníkovi: Ne

OBECNÉ INFORMACE O ANGUILLE

Poloha

Ostrovní stát Anguilla je součástí souostroví Malých Antil ve východní části Karibiku. Leží přibližně 250 km od Portorika. Hlavním městem Anguilly je The Valley.

Populace

Počet obyvatel dosahuje počtu 16 086, z nichž více než 90 % tvoří afroamerická populace. Náboženskému vyznání dominuje protestantství.

Státní zřízení

Z hlediska státního útvaru představuje Anguilla zámořské území Spojeného království, pod jehož přímou správu spadá od roku 1980. Výkonnou moc na ostrově reprezentuje guvernér jmenovaný královnou, která je zároveň oficiální hlavou Anguilly.

Zákonodárnou moc zajišťuje jedenáctičlenné Národní shromáždění s pětiletým funkčním obdobím.

Soudní moc reprezentuje Nejvyšší východokaribský soud (ESUO) a soudy nižší instance.

EKONOMICKÉ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ V ANGUILLE

Anguillská ekonomika je malá a otevřená. Spoléhá především na příjmy z turismu, offshore korporátních a bankovních služeb. Díky orientaci na movitou turistickou klientelu a intenzivnímu rozšiřování ubytovacích kapacit je tamní ekonomika stabilní a není závislá na zahraniční pomoci. Ostrov má vzhledem ke své velikosti také dobrou infrastrukturu, včetně mezinárodního letiště.

PRÁVNÍ SYSTÉM A KORPORÁTNÍ PRÁVO V ANGUILLE

Právní systém Anguilly vychází z angloamerického zvykového práva s místními modifikacemi. Současná firemní legislativa se opírá o zákony přijaté v roce 2000, přičemž offshore společnosti jsou regulovány zákonem International Business Companies Act 2000.

Typy obchodních společností

Na Anguille jsou nejčastěji využívány IBC (International Business Company) offshore společnosti (dále v textu jen offshore společnost).

Založení společnosti

Korporátní dokumenty anguillské offshore společnosti jsou v anglickém jazyce. Zápis offshore společnosti do online obchodního rejstříku trvá několik minut, jinak je stanovena hranice 24 hodin.

Základní kapitál je obvykle zapsán ve výši 50 000 USD, ale nemusí být splacen v plné výši. Dělí se na akcie v hodnotě po jednom dolaru, minimální výše základního kapitálu je 1 USD. Základní kapitál může být vyjádřen v jakékoli měně a lze jej vydávat od minimálního počtu jedné akcie. 
Povolenými typy akcií offshore společnosti v Anguille jsou akcie s nominální hodnotou a bez nominální hodnoty.

Sídlo offshore společnosti musí být registrováno v Anguille na adrese licencované správcovské společnosti nebo advokátní kanceláře.

Název společnosti

Jméno offshore společnosti v Anguille může být zapsáno v jakémkoli jazyce včetně čínských znaků.
Nejsou povolena jména, která již existují, nebo jsou jim příliš podobná. Název také nesmí odkazovat ke královské rodině, politické straně, univerzitě či profesní asociaci. Úřad může zamítnout názvy, které bude považovat za zavádějící nebo nežádoucí. Názvy společností podnikajících v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, či fondů musí projít schválením v rámci licenčního řízení ohledně povolení společnosti podnikat v daném oboru.
Jména offshore společností v Anguille musí končit koncovkou: Ltd., Corp., Inc., SA, NV nebo GmbH.

Struktura společnosti

Jednatelé
Offshore společnost založená v Anguille musí mít alespoň jednoho jednatele, kterým může být jak fyzická tak i právnická osoba. Nemusí se přitom jednat o rezidenta (místního obyvatele) Anguilly. Informace o jednatelích společností nejsou veřejně přístupné.

Funkce tajemníka společnosti není povinná a ani obvykle nebývá jmenován.

Akcionáři
Anguillská offshore společnost musí mít minimálně jednoho akcionáře. Informace o akcionářích nejsou veřejně přístupné.

Omezení podnikání offshore společností

Anguillské offshore společnosti nemohou obchodovat s místními společnostmi nebo obyvateli, dále nesmí podnikat v oblasti bankovnictví a trustových služeb, nabízet pojištění nebo poskytovat správcovské služby (obvykle označované jako fiduciary nebo custody services). 

ÚČETNÍ SYSTÉM V ANGUILLE

Účetní povinnosti offshore společností v Anguille:
řídí se účetními standardy IFRS,
- máji povinnost uchovávat finanční výkazy,
- nemají povinnost předkládat účetní závěrku,
- nemusí zveřejňovat účetnictví (není dostupné v žádném veřejném registru),
nepodléhají požadavku nezávislého auditu.


DAŇOVÝ SYSTÉM V ANGUILLE

V Anguille neexistují žádné daně z příjmů, daně z kapitálových výnosů, daně darovací ani dědické daně.

Dohody o výměně informací

V červnu 2014 Anguilla přistoupila k FATCA (Model 1 - status "in effect").

Zavázala se též automaticky poskytovat informace o bankovních účtech v rámci GATCA, a to nejpozději v roce 2017. 

Anguilla podepsala 17 TIEA (dohod o výměně informací v daňových záležitostech) např. s Velkou Británií, Nizozemskem, Irskem, Francií, Německem.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (SZDZ)

Anguilla nemá podepsanou žádnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění.